FISH-AGRO-TECH

TC1

Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij

Projekt v številkah
Trajanje:
42 mesecev
Začetek: 01.07.17
Konec: 31.12.20
Št. partnerjev: 6
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
1.016.780,00€
Prispevek ESRR:
864.263,00€

The project in numbers

Trajanje: 
42 mesecev
Start / End: 
01.07.17 to 31.12.20
Project progress: 
99%
Budget: 
1016780.00€
Prispevek ESRR: 
864263.00€

FISH-AGRO-TECH

Ribištvo – kmetijstvo: sodelovanje in inovacija na čezmejnem območju
Prednostna os 1
Spodbujanje inovacijskih zmogljivosti za povečanje konkurenčnosti območja
Specifični cilj: 
SC 1.1.
Prednostna naložba: 
PN 1b
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Sprejem pristopa open innovation in CLLD za prenos rezultatov raziskav od ustvarjalcev inovacij v gospodarstvo na področju kmetijstva in ribolova – akvakulture, z izvajanjem pilotnih dejavnosti za razvoj inovativnih postopkov in proizvodov. Promocija in načrtovanje tehnološkega čezmejnega sodelovanja s krepitvijo in ustvarjanjem partnerstev, mrez in grozdov podjetij ter raziskovalnorazvojnih centrov.

Povzetek projekta: 

Namen projekta je ustvarjanje skupnih partnerstev med parki in znanstveno-tehnološkimi ustanovami ter podjetniškim tkivom v ezmejnem prostoru na kmetijsko-živilskem in ribiškem področju ter na področju akvakulture ob sodelovanju lokalnih akcijskih in obalnih skupin (LAS in OAS), s ciljem iskanja najustreznejšega znanja za preučevanje tematik, ki so posebej zanimive za podjetja na navedenih področjih, in z analizo potreb po inovacijah ter opredelitvijo podpornih področij in storitev. Čezmejni prostor je za obravnavana območja v bistvu kontinuiran in homogen v geografskem in gospodarskem kontekstu. Delavci na teh področjih imajo podobne potrebe tako na kraškem kmetijskem območju kot na ""morski"" strani tržaškega zaliva. Pridelki in načini pridelave, ribištvo in gojenje so zelo podobni na obeh straneh meje. Skozi leta se je ponudilo več priložnosti za skupno in povezano vodenje virov ter iskanje možnih rešitev. Aktivnost bo izvedena s pristopom open innovation z uporabo metodologije od spodaj navzgor za ugotavljanje potreb podjetij na obravnavanem področju. Raziskovalne in inovacijske centre bodo s potrebami seznanjali tehnološki mediatorji s pomočjo primerjalne analize in spremljanja podjetij. Na tak način se bodo ugotavljali skupni interesi podjetij s ciljem iskanja inovativnih rešitev za proizvode in postopke, ki bodo omogočili: a) razvoj novih proizvodov ter izboljšanje njihove kakovosti in njihovih značilnosti, b) podaljšanje trgovske uporabnosti živil, c) znižanje stroškov proizvodnje, d) inovacijo proizvodnih procesov in povečanje u ičnkovitosti. Izdelan bo čezmejni področni načrt ukrepov za tehnološki transfer s promocijo posebnih pilotnih projektov in ustanavljanjem čezmejnih grozdov, mrež in partnerstev.

Glavni rezultati: 

Priprava strateškega čezmejnega načrta za prenos tehnologij, izdelana po načelu od spodaj navzgor na osnovi ugotavljanja potreb in rešitev. Prenos rezultatov raziskav in tehnoloških rešitev v gospodarstvo - Z analitičnim teritorialnim ugotavljanjem tehnoloških potreb, ki jih zaznavajo podjetja in raziskovalno-razvojne ustanove, je predvideno ugotavljanje skupnih čezmejnih tehnološko-inovacijskih potreb za podjetja na obravnavanem področju. Predstavljalo bo podlago za usmerjanje projektnih aktivnosti in ugotavljanje smernic za sektorsko strategijo, usklajeno z vizijami, izoblikovanimi v okviru strategij in načrti za lokalni razvoj. Tako bo projekt predstavljal konkretno izvajanje pristopa CLLD, ki ga izvajajo lokalne akcijske skupine, in z odprtimi inovacijami pretvarjal potrebe, ki jih izraža gospodarstvo, v podporne aktivnosti in pilotne projekte za prenos tehnologij. Projekt predvideva seznanjanje podjetij z rezultati raziskav in bo omogočil, da se podjetja in delavci na področju ribolova in kmetijstva pripravijo na uvajanje tehnoloških inovacij, kar bo omogočilo povečanje števila delavcev v navedenih panogah, ki bodo sodelovali s centri za raziskave in z njimi povezanimi podjetji, s čimer bo omogočeno določanje inovativnih načinov za proizvode in proizvodne procese. Usmerjanje dejavnosti bo omogočilo vzpostavitev razširjene mreže deležnikov s področja raziskav in razvoja v okolju, ki spodbuja odprte inovacije in omogoča boljše povezovanje podjetij ter krepitev sistema raziskave-podjetja.

Partner

Vodilni partner

Aries – Società Consortile a Responsabilità Limitata

Trieste
ITA

Projektni partner št.1

Consorzio per l’AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste

Trieste
ITA

Projektni partner št.2

Gruppo di azione locale del Carso – Lokalna akcijska skupina Kras

Trieste
ITA

Projektni partner št.3

Tehnološki park Ljubljana d.o.o

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.4

Primorska Gospodarska Zbornica

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.5

Nacionalni inštitut za biologijo

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni dokumenti

Poster - Letni dogodek 30.05.2018Poster - Letni dogodek 30.05.2018
FISH-AGRO-TECH_SLO_1.pdf
( 1 byte, published on 29 Junij, 2018 - 16:03 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Ugotavljanje in analiza potreb in priložnosti za podjetja s področja ribištva, akvakulture in kmetijstva ter opredelitev možnih tehnoloških rešitev s pristopom odprtih inovacij (open innovation). Informiranje podjetij o inovativnih priložnostih in izvajanje pilotnih aktivnosti. Krepitev rezultatov na območju z vzpostavljanjem čezmejnih združenj, verig in grozdov med vključenimi subjekti. 

 

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (10/12/2020)

Projekt se zaključuje z zaključnim dogodkom, ki bo dne 17.12.2020. Fish -Agro Tech CBC je podjetjem s področja ribištva in ribogojstva ter kmetijstva približal tehnološke inovacije. Participativni pristop, ki so ga projektni partnerji sistematično uporabljali, je povečal ozaveščenost lokalnih skupnosti o projektnih aktivnostih, z dejansko udeležbo podjetij na čezmejnem območju pri dejavnostih. Izvajalci so bili s pomočjo akcij pritegnjeni k sodelovanju na neposrednih srečanjih in sektorskih delovnih omizjih. Potrebe in morebitne inovativne rešitve so podjetja predstavila na štirih seminarjih in dveh B2B R2B srečanjih. Dejavnosti se je dejansko udeležilo 155 podjetij, 6 združenj, 25 institucij in 18 nosilcev inovacij. Inovativne rešitve, ki so jih podjetja oblikovala s skupnimi močmi, so bile povzete v čezmejnem načrtu potreb po inoviranju in odgovorov. Najpomembnejše so bili predmet 3 pilotnih aktivnosti in 4 projektov skupnega čezmejnega interesa. Sodelovanje, ki je bilo vzpostavljeno z znanstvenimi središči in inovatorji, je bilo potrjeno z memorandumom o soglasju, v okviru katerega bodo partnerji tudi v prihodnje sodelovali pri spremljanju pogojev za nadaljevanje aktivnosti na področju inoviranja, zlasti na referenčnih področjih, ter tako ustvarili podlago za trajno sodelovanje.

 

Kontakti

Aries – Società Consortile a Responsabilità Limitata

0039 0406701281
Piazza della Borsa 14, 34121 Trieste, Italia
Michele Crosatto

Consorzio per l’AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste

+39 403755298
Padriciano 99, 34149 Trieste, Italia
sara baronio

Gruppo di azione locale del Carso – Lokalna akcijska skupina Kras

0039 0403798522
Sistiana 54 D, 34011 Duino-Aurisina, Italia
Aleš Pernarčič

Tehnološki park Ljubljana d.o.o

00386 (0) 16203490
Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, Slovenija
Peter Medica

Primorska Gospodarska Zbornica

00386 (0) 56625830
Ferrarska ulica 2, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija
Ingrid Trobec

Nacionalni inštitut za biologijo

00386 (0) 59232701
Večna pot 111, 1000 Ljubljana, Slovenija
Andreja Ramšak